305-A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải.
Monday - Friday 08:00-16:00
024.3766.8029

Giới thiệu giảng viên

Trang chủ > Giới thiệu giảng viên

Giảng viên đang công tác

PGS.TS.-Nguyễn Duy Tiến

Phó trưởng bộ môn, Phó trưởng phòng KHCN

0912840678

Lãnh đạo bộ môn

PGS.TS.-Nguyễn Duy Tiến

Phó trưởng bộ môn, Phó trưởng phòng KHCN

0912840678

Thư ký bộ môn

PGS.TS.-Nguyễn Duy Tiến

Phó trưởng bộ môn, Phó trưởng phòng KHCN

0912840678