305-A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải.
Monday - Friday 08:00-16:00
024.3766.8029

Các môn học

  Các môn học sẽ được tổ hợp sao cho phù hợp với các lớp chuyên ngành được giảng dạy bao gồm: Chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm, Xây dựng Đường hầm – Metro, Xây dựng Cầu đường bộ, Xây dựng Cầu đường sắt, Chuyên ngành Kinh tế Xây dựng – Kinh tế Quản lý Khai thác cầu đường,…

    STT           TÊN HỌC PHẦN          MÃ HỌC PHẦN  
  1  Cơ sở công trình cầu CAU2.01.3
  2  Thiết kế cầu thép CAU02.2
  3  Thiết kế cầu thép nâng cao CAU03.2
  4  Thiết kế cầu bê tông cốt thép CAU04.2
  5

   Thiết kế cầu bê tông cốt thép

  nâng cao

  CAU05.2
  6  Xây dựng cầu CAU06.2
  7  Công nghệ xây dựng cầu hiện đại CAU07.2
  8  Thiết kế đường hầm CAU2.02.3
  9  Thiết kế Metro CAU2.03.2
  10  Thi công đường hầm CAU2.04.2
  11  Thi công Metro CAU2.05.2
  12  Khai thác và kiểm định cầu CAU12.2
  13  Khai thác và sửa chữa đường hầm CAU2.06.2
  14  Đồ án thiết kế cầu CAU19.1
  15  Đồ án xây dựng cầu CAU20.1
  16  Đồ án thiết kế đường hầm và Metro CAU21.1
  17  Đồ án xây dựng đường hầm CAU22.1
  18  Chuyên đề cầu CAU2.07.2
  19  Chuyên đề hầm CAU2.08.2
  20  Cơ sở kỹ thuật xây dựng cầu đường CAU2.09.2
  21  Công trình nhân tạo F1 CAU13.3
  22  Công trình nhân tạo F2 CAU14.3
  23  Thực tập kỹ thuật CAU15.1
  24  Thực tập tốt nghiệp CAU16.4
  25  Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Cầu CAU17.10
  26  Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Hầm CAU18.10